Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

NCS Lê Đức Thuận - Luận án bảo vệ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội


- Đề tài: Phân loại mã độc Android sử dụng học sâu 
- Ngành: Kỹ thuật máy tính
- Mã số:  9480106
- Người hướng dẫn khoa học:
     1. TS. Nguyễn Kim Khánh
     2. TS. Hoàng Văn Hiệp
- Cơ sở đào tạo: Đại học Bách khoa Hà Nội
- Ngày đăng: 03/05/2024
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Bài toán phân loại mã độc Android tập trung vào hai giai đoạn chính là trích chọn đặc trưng và phân lớp. Hai giai đoạn này ảnh hưởng chính đến độ chính xác của bài toán. Trên cơ sở xây dựng mô hình toán học tổng thể của bài toán, phân tích các thành phần, tiêu chí, luận án đã đề xuất và phát triển một số nghiên cứu mới tập trung vào hai giai đoạn này.
            Trong giai đoạn trích chọn đặc trưng, luận án đã đề xuất, phát triển 03 phương pháp tăng cường đặc trưng sau:

  1. Tăng cường đặc trưng bằng tính toán Co- occurrence matrix áp dụng cho bài toán phân lớp mã độc Android.
  2. Tăng cường đặc trưng bằng thuật toán Apriori áp dụng cho bài toán phân lớp mã độc Android.
  3. Lựa chọn đặc trưng dựa trên độ phổ biến và độ tương phản, áp dụng cho bài toán phân lớp mã độc Android.
         Trong giai đoạn phân lớp, luận án đã đề xuất và phát triển 02 phương pháp ứng dụng, cải tiến mô hình học sâu cho bài toán phân loại mã độc Android như sau:
  1. Đề xuất, phát triển mô hình học sâu rộng (WDCNN) áp dụng cho phân lớp mã độc Android.
Về mặt thực nghiệm, để chứng minh hiệu quả của các phương pháp đề xuất, cũng như xây dựng một hệ thống thực nghiệm tổng hợp để áp dụng toàn bộ các phương pháp đã đề xuất, luận án đã xây dựng hệ thống phát hiện mã độc gồm Website và phần mềm máy trạm phát hiện mã độc.
 
- Nội dung: Luận án bảo vệ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội (xem tại đây)


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam