Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

NCS Trần Đức Trung - Luận án bảo vệ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội

- Đề tài: Ứng dụng mô hình hóa nghiên cứu quá trình quấn ống và mạng ANN dự báo chất lượng sản phẩm sợi quấn ống  
- Ngành: Công nghệ Dệt, may
- Mã số:  9540204
- Người hướng dẫn khoa học:
                                                               1. PGS. TS. Chu Diệu Hương
                                                                2. TS. Đào Anh Tuấn
 
- Cơ sở đào tạo: Đại học Bách khoa Hà Nội
- Ngày đăng:  28/03/2024
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Mô hình quấn ống đã phát triển thuộc loại mô hình vật lý tương tự, trong đó có cơ cấu cân bằng lực ép của búp sợi lên ống khía. Đây là điểm mới so với các mô hình quấn ống trước đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu ảnh hưởng đồng thời của 4 thông số quấn ống điển hình (trong đó có thông số lực ép của búp sợi lên ống khía) đến chất lượng sản phẩm (CLSP) sợi quấn ống.
2. Đã xác lập được các mô hình toán thể hiện mối liên quan giữa 4 thông số công nghệ và 3 thông số CLSP sợi quấn ống, chỉ ra được thông số vận tốc quấn ống ảnh hưởng lớn nhất đến CLSP sợi khi quấn ống 3 loại sợi Ne 31/1 CVCD, Ne 30/1 CVCM, Ne 30/1 COCM.
3. Lần đầu tiên ở Việt Nam áp dụng mạng nơ ron nhân tạo (ANN) để dự báo CLSP sợi quấn ống. Kết quả dự báo đã được so sánh với phương pháp dự báo truyền thống bằng các mô hình toán (HHQ) cho thấy, dự báo bằng ANN bảo đảm độ tin cậy và chính xác cao hơn dự báo bằng HHQ.

- Nội dung: Luận án bảo vệ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội  (xem tại đây)


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam