Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

NCS Trần Nguyễn Tú Uyên - Luận án bảo vệ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội

- Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật tạo màu bằng phương pháp tự nhuộm để nâng cao chất lượng tơ tằm Việt Nam
- Ngành: Công nghệ dệt, may
- Mã số:  9540204  
- Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. TS. Hoàng Thanh Thảo
                                              2. PGS.TS. Bùi Mai Hương
 
- Cơ sở đào tạo: Đại học Bách khoa Hà Nội
- Ngày đăng: 20/03/2024
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 

  1. Đã chế tạo thành công kén và tơ tằm có màu bằng phương pháp tự nhuộm dựa trên cơ sở bổ sung chất màu vào thức ăn cho con tằm, đồng thời phân tích ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật đến hiệu quả tạo màu.
  2. Đã xác định đặc trưng cấu trúc, hình thái, tính chất của kén tơ tự nhuộm, đề xuất cơ chế liên kết giữa chất màu và protein tơ tằm.
  3. Đã xác định phương pháp và thông số chuội phù hợp với tơ tằm tự nhuộm, đề xuất ứng dụng vật liệu mới vào sản phẩm may mặc.
 
- Nội dung: Luận án bảo vệ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội (xem tại đây)


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam