Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

NCS Lê Đức Minh - Luận án bảo vệ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội

- Đề tài: Dạy học các mô đun chuyên môn nghề điện công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng  
- Ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học
- Mã số:  9140110
- Người hướng dẫn khoa học:
                                                   1. PGS. TS. Trần Khánh Đức
 
- Cơ sở đào tạo: Đại học Bách khoa Hà Nội
- Ngày đăng: 07/03/2024
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
1. Luận án lập luận để khẳng định rằng năng lực nghề nghiệp của sinh viên cao đẳng Điện công nghiệp bao gồm cả năng lực chuyên môn và năng lực chung. Từ "Khung các kỹ năng thế kỷ 21" (21st Century Skills) được chấp nhận rộng rãi như là năng lực chung của sinh viên trong bối cảnh hiện tại, Luận án đã mô tả các thành tố năng lực chung của sinh viên cao đẳng Điện công nghiệp phù hợp với thực tiễn nghề nghiệp.
2. Phân tích làm rõ "Mô hình căn chỉnh kiến tạo" (John Biggs) là hiệu quả để xác định các thành phần của dạy học theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp và "Mô hình 4C/ID" là phù hợp để hướng dẫn thiết kế hoạt động dạy học các mô đun chuyên môn nghề Điện công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng.
3. Tổng hợp đặc điểm dạy học, yêu cầu về quá trình dạy học các mô đun chuyên môn nghề Điện công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp và từ đó đưa ra 4 nguyên tắc thiết kế dạy học các mô đun chuyên môn nghề Điện công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng (1- Xác định năng lực chung và năng lực chuyên môn của bài học; 2- Thiết kế các nhiệm vụ học tập tích hợp từ đơn giản đến phức tạp; 3- Thiết kế hoạt động dạy học nhằm cung cấp các thông tin hỗ trợ, thông tin thủ tục và thực hành từng phần; 4- Đánh giá năng lực nghề nghiệp dựa trên các tiêu chí tham chiếu và cung cấp cơ hội giải trình cho sinh viên) và yêu cầu đối với tiến trình thiết kế dạy học các mô đun chuyên môn nghề Điện công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng phù hợp với bối cảnh đào tạo tại Việt Nam.
4. Đề xuất một tiến trình thiết kế và thực hiện dạy học các mô đun chuyên môn nghề Điện công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng.
 
- Nội dung: Luận án bảo vệ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội (xem tại đây)


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam