Trang chủ >> Các mẫu giấy tờ >> Cao học

Mẫu đăng ký học

·         ĐT.QT06.BM.09. Đơn xin tạm dừng học

·         ĐT.QT06.BM.10. Đơn xin tiếp tục học

·         ĐT.QT07.BM.01. Đơn xin hoãn thi

·         ĐT.QT07.BM.02. Đơn xin dự thi

·         ĐT.QT05.BM.10. Đơn xin Hủy/ Đổi đăng ký học phần

·         ĐT.QT05.BM.12. Đơn xin đăng ký học

·         ĐT.QT05.BM.13. Đơn xin đăng ký học theo từng học phần riêng

Mẫu bảo vệ luận văn Cao học

·         ĐT.QT12.BM.01. Mẫu trình bày và tóm tắt luận văn

·         ĐT.QT12.BM.02. Lý lịch khoa học (dùng cho học viên cao học)

·         ĐT.QT12.BM.03. Bản nhận xét luận văn thạc sĩ (dùng cho người hoặc tập thể hướng dẫn)

·         ĐT.QT12.BM.08. Bản nhận xét luận văn thạc sĩ (dùng cho người phản biện)

·         ĐT.QT12.BM.04. Mẫu đề nghị danh sách hội đồng chấm luận văn thạc sĩ

·         ĐT.QT12.BM.10. Phiếu điểm

·         ĐT.QT12.BM.09. Biên bản hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ

·         ĐT.QT12.BM.11. Biên bản kiểm phiếu

·         ĐT.QT12.BM.12. Bản xác nhận chỉnh sửa luận văn thạc sĩ (Sau bảo vệ)

·         ĐT.QT12.BM.07. Giấy mời tham gia hội đồng chấm luận văn thạc sĩ

·         Đơn xin mượn phòng bảo vệ

Mẫu giao đề tài luận văn Cao học

·         ĐT.QT10.BM01. Đăng ký đề tài đề tài luận văn thạc

·         ĐT.QT10.BM02. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ

·         ĐT.QT10.BM03. Đề xuất đề tài luận văn thạc sĩ

·         ĐT.QT10.BM04. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ (Chính thức)

·         ĐT.QT10.BM05. Đề cương luận văn thạc sĩ

·         ĐT.QT11.BM01. Điều chỉnh đề tài luận văn thạc sĩ

·         ĐT.QT11.BM02. Đổi đề tài luận văn thạc sĩ

·         ĐT.QT11.BM03. Đổi người hướng dẫn luận văn thạc sĩ

·         Gia hạn thực hiện luận văn thạc sĩ

·         Báo cáo tiến đ thc hiện luận văn thạc sĩ

Mẫu giấy tờ khác

·         Kế hoạch giảng dạy

·         Danh mục hạn chế học phần tự chọn

·         Đơn xin cấp lại thẻ học viên

·         Mẫu kế hoạch làm việc của nghiên cứu sinh/học viên cao học

·         Mẫu đăng ký xin học bổng thạc sĩ, nghiên cứu sinh

·         Đơn xin xác nhận học phần tương đương/ thay thế

             ·       Mẫu kê khai học viên Cao học


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam