Trang chủ >> Ðào tạo >> Cao học

Thông báo đăng ký học kỳ 2024.1

Theo điều 27 Quy định Quy chế đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 4600/QĐ-ĐHBK ngày 09 tháng 06 năm 2023 của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, Ban Đào tạo thông báo tới các Trường, Viện, Khoa quản ngành và học viên cao học khóa 2023AB, 2024A về việc đăng ký học phần học kỳ 1_2024_2025 và đăng ký học tiếp, học lại và học cải thiện điểm.

  1. Kế hoạch đăng ký học tập và giảng dạy
- Kế hoạch đăng ký học, giảng dạy được chia thành 2 đượt:
Đợt 1: Học viên đăng ký học online từ ngày 08/07/2024 đến hết ngày 21/07/2024, thời gian giảng dạy bắt đầu từ 01/08/2024 đến 31/10/2024; nộp điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần và hoàn thành việc nhập điểm vào phần mềm trước ngày 15/11/2024.
Đợt 2: Học viên đăng ký học online từ ngày 07/10/2024 đến hết ngày 20/10/2024, thời gian giảng dạy bắt đầu từ 01/11/2024 đến 31/01/2025; nộp điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần và hoàn thành việc nhập điểm vào phần mềm trước ngày 15/02/2025.
- Học viên thực hiện đăng ký online các học phần bao gồm cả học phần bắt buộc và học phần tự chọn có số tín chỉ tối đa 24 TC trong một học kỳ chính nhưng không vượt quá 45TC trong một năm học. Ban Đào tạo không nhận đơn đăng ký học phần từ các lớp. Học viên không đăng ký sẽ không có tên trong danh sách của lớp học phần.
- Đối với các lớp học phần riêng khi lập lớp phải có ý kiến của các Trường, Viện, Khoa quản ngành đồng ý và cử giáo viên giảng dạy gửi về Ban Đào tạo trong thời gian đăng ký học của mỗi đợt.
  1. Kế hoạch đăng ký môn học
- Các Trường, Viện, Khoa quản ngành gửi về Ban Đào tạo danh mục các học phần hạn chế (nếu có theo mẫu SĐH.QT6.BM4) của từng chương trình đào tạo. Đối với học viên thuộc đối tượng phải học 12TC ngành rộng, các Trường, Viện, Khoa quản ngành lập danh sách đề xuất các học phần phải học gửi về Ban Đào tạo trước ngày 03/07/2024 cho cả 2 đượt đăng ký học. Sau thời gian trên các Trường, Viện, Khoa quản ngành không gửi danh sách hạn chế học phần Ban Đào tạo sẽ mở theo kế hoạch chung.
  1. Đăng ký học lại, học tiếp
-  Học viên các khóa khác đăng ký học tiếp, học thêm, học cải thiện điểm và NCS đăng ký học bổ sung sẽ học cùng các lớp được mở theo kế hoạch đăng ký học ở trên làm đơn (theo mẫu SĐH.QT6.BM1) gửi về Ban Đào tạo – Bộ phận Đào tạo sau đại học trong tuần đầu tiên của đợt học. Sau thời điểm trên Ban Đào sẽ không nhận đơn xin học lại./.


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam