Trang chủ >> Văn bản & Quy chế >> Thạc sỹ

Quy định về học lại và đăng ký học

      Nhà trường thông báo tới các khoa, viện quản chuyên ngành và học viên cao học về việc đăng ký học phần và các học phần học lại

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Số    1794 /CV-ĐHBK-SĐH                                            Hà Nội, ngày 9 tháng 3   năm 2010

 

Kính gửi : Các khoa, viện

 

 Thực hiện Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 1492/QĐ/ĐHBK-SĐH ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Nhà trường thông báo tới các khoa, viện quản chuyên ngành và học viên cao học về việc đăng ký học phần và các học phần học lại

1.        Đăng ký học tập

  Tổ chức và thực hiện theo  điều 58 của Quy định về tổ chức quản lý và đào tạo sau đại học 2009, áp dụng cho các chuyên ngành thạc sĩ từ khóa 2009. Đồng thời Nhà trường lưu ý thực hiện một số vấn đề cụ thể:

1.1.Đối với các lớp học tại trường

- Các học phần của học kỳ 1, dạy và học theo kế hoạch chuẩn do các chuyên ngành đã quy định trong chương trình đào tạo. Viện ĐTSĐH sẽ đăng ký cho học viên của toàn khóa.

-Học viên phải đăng ký các học phần của học kỳ 2 (bao gồm cả học phần bắt buộc và học phần tự chọn) theo quy định không quá 18 TC và không ít hơn 9 TC. Các học phần bắt buộc có thể không nhất thiết phải đăng ký trong học kỳ này.

- Mỗi học viên phải học các học phần tự chọn có số tín chỉ tối thiểu theo quy định của mỗi chuyên ngành.

- Học viên có thể  đăng ký học các học phần tự chọn nhiều hơn số tín chỉ  tự chọn theo quy định, tuy nhiên viện ĐTSĐH chỉ ghi vào bảng điểm thạc sĩ số tín chỉ theo quy định cua chương trình đào tạo (học viên có thể đề xuất ghi những học phần theo yêu cầu, nếu không đề xuất viện ĐTSĐH sẽ ghi ngẫu nhiên). Những tín chỉ còn lại viện ĐTSĐH sẽ cấp chứng chỉ.

- Theo quy định của mỗi Chuyên ngành có tổng số tín chỉ nhất định. Tuy nhiên trong quá trình đăng ký học phần tự chọn, học viên có thể đăng ký số tín chỉ bị dư (1-2) tín chỉ so với tổng số quy định và được ghi vào bảng điểm.

- Những học viên đăng ký  các học phần tự chọn tự do (không nằm trong danh mục học phần của chuyên ngành)  phải viết đơn (Mẫu 1) có ý kiến của người hướng dẫn và lãnh đạo khoa viện, nộp về viện ĐTSĐH để viện ĐTSĐH  đăng ký vào hệ thống. Các học phần tự chọn tự do chỉ được chấp nhận khi có lớp học phần đã được mở.

- Viện ĐTSĐH sẽ công bố kế hoạch đăng ký môn học vào tuần cuối cùng của mỗi học kỳ và việc đăng ký sẽ được tiến hành trước khi học kỳ mới bắt đầu là 4 tuần. Học viên đã đăng ký nếu có nguyện vọng xin thay đổi đăng ký một số học phần, phải viết  đơn (Mẫu 2)  gửi viện ĐTSĐH trong tuần đầu tiên của học kỳ. Sau thời điểm trên viện ĐTSĐH không nhận đơn thay đổi đăng ký học phần.

- Việc phân công giảng dạy, lập thời khóa biểu thực hiện theo  điều 53 của Quy định về tổ chức quản lý và đào tạo sau đại học 2009.

1.2. Đối với các lớp học ngoài trường

     Khoa, viện chuyên ngành thống nhất với học viên kế hoạch học chung cho cả lớp đảm bảo số tín chỉ tối thiểu của chuyên ngành theo từng học kỳ và khóa đào tạo.

 

2.        Đăng ký học lại

      Những học viên phải học lại thực hiện theo Quy định về tổ chức quản lý và đào tạo sau đại học 2009:

- Từ khóa 2009, học viên  học lại sẽ học theo các lớp được mở của khóa kế tiếp hoặc theo lớp học phần riêng. Học viên viết đơn  xin học lại theo khóa kế tiếp (Mẫu 3) hoặc theo lớp học phần riêng (Mẫu 4) và làm thủ tục (nộp đơn , kinh phí) tại viện ĐTSĐH.

- Đối với học viên khóa 2007, 2008, áp dụng từ ngày 1/1/2010 cho những học viên đang trong thời gian của khóa đào tạo (kể cả thời gian được gia hạn, tạm dừng) có nguyện vọng học lại sẽ thực hiện theo Quy định về tổ chức quản lý và đào tạo sau đại học 2009, hình thức học tín chỉ. Học viên viết đơn  xin học lại theo khóa kế tiếp (Mẫu 3) hoặc theo lớp học phần riêng (Mẫu 4) và làm thủ tục (nộp đơn , kinh phí) tại viện ĐTSĐH.

-  Đối với các lớp học phần riêng khi lập lớp phải có ý kiến của khoa, viện quản chuyên ngành đồng ý và cử giáo viên giảng dạy.

- Tất cả các đối tượng học lại,  không được miễn kinh phí đào tạo.

 

                                                                                          KT. HIỆU TRƯỞNG

 

 

Các tin đã đăng
  » Mẫu giao đề tài luận văn cao học
  » Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 45-2008
  » Những qui định về đào tạo đối với học viên CH
Điện thoại: 02438692115
Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn