DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH ĐĂ CÓ QĐ CẤP BẰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

TT

Họ và tên NCS

Số QĐ cấp bằng

Số bằng

Ghi chú

1

Vũ Thị Kim Loan

4453 ngày 06/07/2009

6242

 

2

Vũ Văn Thú

4453 ngày 06/07/2009

6300

 

3

Nguyễn Công Phương

5476 ngày 27/08/2009

6341

 

4

Nguyễn Hàn Long

5476 ngày 27/08/2009

6377

 

5

Ngô Trí Dương

5476 ngày 27/08/2009

6378

 

6

Nguyễn Ngọc Điện

5477 ngày 27/08/2009

6424

 

7

Lă Minh Khánh

5477 ngày 27/08/2009

6445

 

8

Lă Thị Ngọc Anh

5477 ngày 27/08/2009

6446

 

9

Phạm Trường Sơn

5477 ngày 27/08/2009

6447

 

10

Nguyễn Văn Thanh

5477 ngày 27/08/2009

6455

 

11

Huỳnh Đức Hoàn

5477 ngày 27/08/2009

6470

 

12

Nguyễn Minh Phương

7758 ngày 22/10/2009

6489

 

13

Trần Bá Hùng

7758 ngày 22/10/2009

6490

 

14

Đinh Tiến Thịnh

7758 ngày 22/10/2009

6491

 

15

Bùi Ngọc Tuyên

7758 ngày 22/10/2009

6521

 

16

Phương Đ́nh Tâm

8885 ngày 21/12/2009

6569

 

17

Lâm Hồng Thạch

8885 ngày 21/12/2009

6574

 

18

Phan Diệu Hương

230 ngày 18/01/2010

6610

 

19

Trần Viết Thường

230 ngày 18/01/2010

6634

 

20

Lê Tuấn Anh

566 ngày 08/02/2010

6655

 

21

Nguyễn Xuân Trường

566 ngày 08/02/2010

6673

 

22

Vũ Văn Duy

566 ngày 08/02/2010

6703

 

23

Nguyễn Thị Mùa

566 ngày 08/02/2010

6686

 

24

Phạm Quang Minh

1374 ngày 08/04/2010

6704

 

25

Bùi Thị Hải Ḥa

1374 ngày 08/04/2010

6775

 

26

Phạm Quang Huy

1374 ngày 08/04/2010

6786

 

27

Lê Thanh

1374 ngày 08/04/2010

6804

 

28

Nguyễn Tiến Dũng

1374 ngày 08/04/2010

6833

 

29

Giần Thị Thu Hường

1374 ngày 08/04/2010

6834

 

30

Đoàn Đức Tùng

1374 ngày 08/04/2010

6896

 

31

Nguyễn Thúy Anh

1559 ngày 26/04/2010

5731

 

32

Nguyễn Phương

3178 ngày 2/08/2010

7060

 

33

Nguyễn Xuân Sinh

3178 ngày 2/08/2010

7061

 

34

Lê Thị Hồng Minh

1947 ngày02/08/2010

6953

 

35

Lương Hồng Nga

1947 ngày02/08/2010

7009